Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Moffitt Library is open, and other libraries have updated services and hours. Here’s what you need to know.

Armenia from Ethnogenesis to the Dark Ages: From a World History Perspective: Home

History 177A: Professor Dzovinar Derderian, UC Berkeley. Course Description: This course provides a survey of Armenian history from the earliest mentions of Armenia more than 2000 years ago up till the 1400s. Throughout the semester we will examine how t

The Class Syllabus

This guide was created by Dr. Liladhar P., Librarian for Armenian Studies at UC Berkeley Library for Professor Dzovinar Derderian's class in Fall of 2022

Primary Sources: Ancient Period

Subject Guide

Profile Photo
Liladhar R. Pendse
Contact:
510-768-7610
lpendse (at) library (dot) berkeley (dot) edu
Website

Persian Sources on Armenian History

Armenian E-Books from Haybooks

  • On the Origins of the Armenian People

Հայ ժողովրդի ծագման ու հնագույն պատմության հարցեր / Ռաֆաել Իշխանյան, Երևան 1988

  • On medieval Armenia

Արաբական արշավանքները Հայաստանում, in Մանր Հետազոտություններ / Հակոբ Մանանդյան (Hakob H. Manandyan – b. 1873), Երեվան 1932 (p. 22-64). See the table of contents (on Gallica)

Մամիկոնյանների ծագման ավանդությունը և պատմական իրականույթւոնը, Ա. Քեշիշյան, in Հայոց պատմության հարցեր, Հ. 1, 1997 (on Armenian Academic Research)

Ասորական աղբյուրներ, Հ. Ա, series “Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին” Հ. 8, Երևան, 1976 (on Armenian Academic Research)

On glass and metal craftmanship in medieval Armenia : Միջնադարյան Հայաստանի գեղարվեստական մետաղը IX-XIII դդ. ։ Միջնադարյան Հայաստանի հաղճապակին IX-XIV դդ., Նյուրա Հակոբյան, Աղավնի Ժամկոչյան, Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981

  • On Armenian Cilicia

Հայկական Կիլիկիա / Վահան Մ. Քիւրքճեան, Նիւ Եորք 1919 (139 p.), with a map. See the table of contents (on Gallica)

Article Databases

Armenian Sources

Primary Sources: Byzantine/ Sassanian Period

Select Arabic Sources

Books from Catalog

Important Islamicate and Islamic Manuscripts Databases